• Betalen op factuur
  • Ideal
Vloeistofopslag

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid en Definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Vloeistofopslag doet, op alle overeenkomsten die Vloeistofopslag sluit en die daarvan een gevolg kunnen zijn, voor zover Vloeistofopslag aanbieder of leverancier is.

1.2 Waar in de voorwaarden de begrippen gebruiker en koper worden gehanteerd worden daar onder verstaan:

Gebruiker/opdrachtnemer: de gebruiker/opdrachtnemer van deze algemene voorwaarden, hierna aangeduid en te noemen Vloeistofopslag.nl.

Koper/opdrachtgever: iedere zakelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon waar Vloeistofopslag een overeenkomst mee aan gaat.

1.3 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

1.4 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Vloeistofopslag en koper/opdrachtgever waarop Vloeistofopslag deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waar door de koper/opdrachtgever in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Vloeistofopslag die schriftelijk zijn aanvaard.

1.6 Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen Vloeistofopslag en koper/opdrachtgever van toepassing, tenzij dat schriftelijk automatisch is overeengekomen.

2. Aanbiedingen, prijzen en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen, prijslijsten, offertes en andere mededelingen van Vloeistofopslag zijn vrijblijvend, behoudens daar waar een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2 Overeenkomsten tussen Vloeistofopslag en koper/opdrachtgever komen slechts tot stand na schriftelijke bevestiging (email inbegrepen) door Vloeistofopslag van de aanvaarding van de aanbiedingen en offertes door de koper/opdrachtgever, dan wel vanaf het moment waarop door Vloeistofopslag met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

2.3 Alle opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend en in die zin gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en gelden ten aanzien van de aangegeven hoeveelheden. De prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.4 De in catalogussen, prijslijsten, reclamemateriaal, websites, facturen, folders, digitale gegevensdragers en ander reclamemateriaal, vermelde afmetingen, gewichten en technische gegevens, alsmede weergegeven afbeeldingen, tekeningen en schetsen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor afwijkingen en onjuistheden in de hiervoor genoemde gegevens is Vloeistofopslag niet aansprakelijk.

2.5 Door Vloeistofopslag gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, mits anders aangegeven. Vloeistofopslag is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen 30 dagen door koper/opdrachtgever wordt bevestigd.

2.6 Koper/opdrachtgever voldoet in zijn of haar bedrijfsexploitatie in algemeenheid, maar zeker bij de uitvoering van overeenkomsten met Vloeistofopslag in het bijzonder, aan alle bepalingen van geldende wetgeving, waaronder begrepen de wettelijke bepalingen ten aanzien van milieu, veiligheid, corruptie en mededinging.

2.7 Op het moment dat Vloeistofopslag een bestelling schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft, is er sprake van een overeenkomst.

2.8 Vloeistofopslag is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren, welke gedeelten ook afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

2.9 Vloeistofopslag is bevoegd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan om het personeel van Vloeistofopslag of door hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, geld, goederen of diensten aan te bieden, te verstrekken of toe te zeggen. Handysafetykits is gerechtigd om in deze gevallen met onmiddellijke ingang de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke inmenging te ontbinden.

2.10 Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen bindend indien Vloeistofopslag deze schriftelijk heeft bevestigd aan koper/opdrachtgever.

2.11 Vloeistofopslag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Vloeistofopslag is uitgegaan van door koper/opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij dit voor Vloeistofopslag als bekend behoorde te zijn.

3. Levering

3.1 Levertijden zijn altijd bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Naleving van de opgegeven leveringstermijn is afhankelijk van zijn mogelijkheden. Er bestaat bij overschrijding van de levertijd geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding, tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen en vastgelegd.

3.2 Mocht koper/opdrachtgever binnen twee weken na ontstaan van de overeenkomst een (aanvullende) bestelling plaatsen, is Vloeistofopslag bevoegd om de eerste bestelling gelijktijdig te leveren met de laatste bestelling.

3.3 Indien levering door Handysafetykits niet binnen de de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is hij gerechtigd tot deelleveringen, uitgezonderd als de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Als er sprake is van deelleveringen is Vloeistofopslag gerechtigd de deelleveringen afzonderlijk te factureren.

3.3 Levering geschiedt af magazijn, leverancier of producent, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.4 Koper/opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Vloeistofopslag deze (doet) afleveren, of deze aan koper/opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Geweigerde goederen of goederen die door nalatigheid van de koper/opdrachtgever m.b.t. informatie of instructies ten aanzien van de levering niet kunnen worden bezorgd, komen de retourvrachtkosten, opslagkosten en andere geheel vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

3.5 De levertijd vangt aan op het moment dat de koper/opdrachtgever alle vereiste gegevens heeft verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst.

3.7 In geval van niet tijdige levering dient koper/opdrachtgever Vloeistofopslag schriftelijk in gebreke te stellen om alsnog aan zijn leveringsverplichting in een redelijke termijn te kunnen voldoen.

3.8 Indien koper/opdrachtgever met instemming van Vloeistofopslag heeft verzocht om opschorting van de overeengekomen levertijd, worden de zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever door Vloeistofopslag opgeslagen voor de tijd van de opschorting.

3.9 Als koper/opdrachtgever de zaken na de overeengekomen periode, genoemd in voorwaarde 3.6, of in ieder ander geval, niet of niet tijdig afneemt, is Vloeistofopslag bevoegd de zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever in opslag te houden of door te verkopen aan derden. Koper/opdrachtgever blijft de koopsom van de zaken verschuldigd, vermeerderd met rente en schadevergoedingskosten, doch verminderd met de netto-opbrengst + 10 % van de verkoop aan derden.

3.10 Indien als gevolg van overmacht, of andere omstandigheden van zodanige aard, Vloeistofopslag redelijkerwijs niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is Vloeistofopslag gerechtigd de levering gelijk aan de tijdsduur dat de overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard duren op te schorten.

3.11 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over overmacht, wordt daaronder begrepen wat in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alsmede alle van buiten komende oorzaken, zowel voorzien als onvoorzien, waarop Vloeistofopslag geen invloed op kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is aan de overeenkomstverplichtingen te kunnen voldoen.

4. Betaling

4.1 Betaling van de door Vloeistofopslag in rekening gebrachte bedragen (zonder inhoudingen, verrekeningen etc.) dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, overeenkomstig de door Vloeistofopslag aangegeven wijze.

4.2 Alle door koper/opdrachtgever verrichte betalingen dienen primair tot betaling van de kosten, dan de opengevallen rente en ten slotte tot voldoening van de qua factuurdatum oudste openstaande facturen.

4.3 Indien er sprake is van niet tijdige betaling, is de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de vordering voor Vloeistofopslag opeisbaar.

4.4 Indien er sprake is van niet tijdige betaling, is koper/opdrachtgever een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, dan is hij deze verschuldigd. De rente wordt in rekening gebracht vanaf de dag dat hij in verzuim is tot de dag waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand berekend als een volle maand.

4.5 Bezwaren tegen de hoogte van het te betalen bedrag van de factuur hebben geen schorsende werking ten aanzien van de betalingsverplichting.

4.6 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden komen alle juridische kosten, als mede de buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt door of in opdracht van Vloeistofopslag, voor rekening van koper/opdrachtgever, met een minimum van 100 euro.

4.7 Bij niet tijdige betaling heeft Vloeistofopslag het recht om naar eigen inzicht verdere leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst als ongeldig te beschouwen. Openstaande betalingsverplichtingen van koper/opdrachtgever blijven bestaan.

5. Risisco-overgang

5.1 Levering vindt plaats af magazijn, leverancier of producent. Het risico van de zaken gaat over op het moment dat Vloeistofopslag deze ter beschikking stelt van de koper/opdrachtgever.

5.2 Ongeacht het hiervoor bepaalde kunnen koper/opdrachtgever en Vloeistofopslag overeenkomen dat Vloeistofopslag voor het transport zorgdraagt. De risico’s van het gehele transport zijn in dat geval voor koper/opdrachtgever, die zich tegen deze risico’s, als bijv. diefstal, beschadiging en verlies etc. dient te verzekeren.

5.3 Bij ruiling blijft de zaak voor risico van de koper/opdrachtgever tot het moment van feitelijke overdracht aan Vloeistofopslag. De zaak dient in de staat te zijn zoals deze verkeerde op het moment dat de overeenkomst in aanvang werd gesloten. Indien hier geen sprake van is, kan Vloeistofopslag de overeenkomst herroepen.

6. Monsters en modellen

6.1 Indien aan koper/opdrachtgever monsters of modellen zijn verstrekt of getoond hebben deze slechts ten doel als voorbeeld te dienen zonder dat de zaak daaraan behoeft te voldoen, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

6.2 Vloeistofopslag kan voor sommige producten incidenteel testmodellen of testproducten, al dan niet tegen betaling, voor een overeengekomen termijn aan koper/opdrachtgever ter beschikking stellen. Nadat de afgesproken termijn is verstreken heeft koper/opdrachtgever direct daaropvolgend 14 dagen de gelegenheid om het testmodel zonder kosten te retourneren aan Vloeistofopslag. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper/opdrachtgever aanvaard.

7 Onderzoek en reclames

7.1 Koper/opdrachtgever is gehouden om de zaken bij aflevering te (laten) controleren of deze qua kwaliteit en kwantiteit voldoen aan datgene wat is overeengekomen.

7.2 Voor het oog waarneembare gebreken of tekorten moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk bij Vloeistofopslag worden gemeld. Bij gebreke hiervan wordt goedkeuring van de levering door koper/opdrachtgever geacht en worden reclames niet meer in behandeling genomen.

7.3 Verborgen gebreken moeten uiterlijk drie maanden na levering aangetekend schriftelijk worden gemeld aan Vloeistofopslag.

7.4 Minimale afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, maat, kleur e.d., die technisch niet te vermijden zijn, leveren geen gronden voor reclames.

7.5 Geen reclames kunnen worden gemaakt indien het geleverde product niet langer in de staat is die het had toen het werd geleverd.

7.6 Alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vloeistofopslag kunnen zaken worden geretourneerd tegen een restocking fee van 20% van de aankoopsom. De door Vloeistofopslag gegeven aanwijzingen ter zake het retourneren dienen te worden opgevolgd.

7.7 Vloeistofopslag levert alleen aan zakelijke klanten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.

7.8 Van de zaken die ongegrond en/of zonder schriftelijke toestemming van Vloeistofopslag worden geretourneerd, zijn de kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever. Vloeistofopslag zal deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever opslaan.

7.9 Vloeistofopslag zal zaken die met valide redenen omkleed terecht door reclame worden geretourneerd, vervangen, herstellen of crediteren.

8. Overmacht/onuitvoerbaarheid

8.1 Vloeistofopslag is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien dit door overmacht wordt veroorzaakt. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende invloeden, waarop Vloeistofopslag geen invloed kan uitoefenen, die Vloeistofopslag niet in staat stellen de overeenkomst na te komen.

8.2 Indien er sprake is van overmacht en deze langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding.

8.3 Als sprake is van deze omstandigheden en Vloeistofopslag al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, dan heeft Vloeistofopslag het recht datgene te factureren wat is geleverd. Koper/opdrachtgever heeft de verplichting die facturen te betalen, als ware het afzonderlijke overeenkomsten.

9 Garantie en geschiktheid

9.1 De door Vloeistofopslag geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een dergelijk product mogen worden gesteld.

9.2 Vloeistofopslag garandeert niet en wordt ook geacht nimmer gegarandeerd te hebben of het door de koper/opdrachtgever gekochte product(en) geschikt is voor het doel waarvoor koper het gebruikt, doet gebruiken, bewerkt of verwerkt. De garantieverplichting van Vloeistofopslag sterkt niet verder dan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen of uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen.

9.3 Onmiddellijk na levering dient koper/opdrachtgever het geleverde product(en) te controleren op eventuele gebreken. Klachten dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de geleverde zaken schriftelijk gemeld te worden onder begeleiding van de pakbon. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper opdrachtgever aanvaard.

9.4 Reclame van koper/opdrachtgever is slechts geldig als de verpakking van de producten nog in onbeschadigde en oorspronkelijke staat is. Indien uitwendige beschadiging aan de verpakking zichtbaar is, dient koper/opdrachtgever dit direct aan te tekenen bij de vervoerder en schriftelijk, onder nauwkeurige opgave en aard van de klacht binnen 48 uur na ontvangst aan Vloeistofopslag te melden.

9.5 Ten aanzien van de zaken die Vloeistofopslag geleverd krijgt van een (externe) toeleverancier en welke Vloeistofopslag vervolgens levert dan wel heeft geleverd aan koper/opdrachtgever, geldt dat op deze zaken de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) algemene garantievoorwaarden van toepassing zijn zoals die door de toeleverancier worden gehanteerd. Vloeistofopslag is tegenover koper/opdrachtgever nimmer tot een verdergaande garantieverplichting gehouden, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

9.6 Ten aanzien van de zaken die door dan wel in naam en/of in opdracht van Vloeistofopslag geproduceerd worden en welke Vloeistofopslag vervolgens levert dan wel heeft geleverd aan koper/opdrachtgever, garandeert Vloeistofopslag aan koper/opdrachtgever dat de door hem geproduceerde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering.

9.7 Indien een door dan wel in naam en/of in opdracht van Vloeistofopslag geproduceerde zaak binnen de garantietermijn van artikel 9.6 naar oordeel van Vloeistofopslag een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft koper/opdrachtgever recht op herstel van de zaak binnen een door Vloeistofopslag nader te bepalen termijn. Vloeistofopslag kan er ook voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel naar het oordeel van Vloeistofopslag op bezwaren stuit. Koper/opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak naar het oordeel van Vloeistofopslag niet mogelijk is.

9.8 Indien Vloeistofopslag een geleverde zaak dan wel een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk herstelt en/of vervangt, gaat ten aanzien van deze geleverde zaak geen nieuw garantietermijn lopen, zodat de oorspronkelijke garantietermijn doorloopt voor zover en indien deze nog niet is verstreken.

9.9 Teruggenomen producten worden eigendom van Vloeistofopslag.

9.10 De garantie genoemd onder 9.6 is niet van toepassing:

  • a. indien door koper/opdrachtgever geen geldig garantiebewijs of originele factuur kan worden overgelegd;
  • b. na het verstrijken van de garantietermijn;
  • c. indien door anderen dan door Vloeistofopslag aangewezen personen werkzaamheden of aangebrachte wijzigingen aan de geleverde zaken zijn of worden verricht;
  • d. indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik door koperopdrachtgever en/of derden;
  • e. indien de geleverde zaken niet worden gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en doel;
  • f. indien de geleverde zaken worden behandeld in strijd met de voor het betreffende zaak geldende (gebruiks)voorschriften;
  • g. indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of diensten, welke door koper ten behoeve van de door Vloeistofopslag geleverde zaken werden verstrekt, aangebracht, of verwijderd.
  • indien de koper/opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de geleverde zaken geen schriftelijke melding heeft gemaakt bij Vloeistofopslag in geval het gebrek verband houdt met het transport van de producten.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Geleverde zaken blijven het volledige eigendom van Vloeistofopslag totdat deze inclusief verschuldigde rente en kosten volledig zijn voldaan.

10.2 Indien koper/opdrachtgever in gebreke blijft bij betaling van aan hem geleverde zaken, hierna te noemen zaken B,  zijn naast de zaken B die aan hem geleverd zijn en ook overeenkomstig voorwaarde 4.1 in eigendom blijven van Vloeistofopslag, ook eerder door Vloeistofopslag geleverde zaken, hierna te noemen zaken A, en door koper/opdrachtgever reeds betaalde zaken A in eigendom van Vloeistofopslag ter grootte van het openstaande factuurbedrag voor de door Vloeistofopslag geleverde zaken B. Ook wel aangeduid als  uitgebreid (of verlengd) eigendomsvoorbehoud.

10.3 Indien de eigendom van door Vloeistofopslag geleverde zaken nog niet is overgegaan, mag koper/opdrachtgever deze zaken niet verpanden of op andere wijze bezwaren.

10.4 Indien Vloeistofopslag beroep heeft gedaan op eigendomsvoorbehoud, is zij bevoegd de geleverde zaken terug te halen en die plaatsten te betreden die voor het terughalen van de producten noodzakelijk zijn.

10.5 Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan zaken te verrekenen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Vloeistofopslag is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de door Vloeistofopslag afgesloten verzekering wordt gedekt, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door die verzekering wordt uitbetaald.

11.2 Indien de aansprakelijkheid niet verzekerd is of de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende levering van de zaak. Als meerdere zaken zijn geleverd, is de schadevergoeding beperkt tot maximaal 20 % van de opdrachtsom.

11.3 Vloeistofopslag is niet aansprakelijk, op grond van wet of overeenkomst, voor directe of indirecte schade die koper/opdrachtgever of een derde mocht lijden a.g.v. uitvoering of niet uitvoering van de overeenkomst en/of het gebruik van de producten.

11.4 Koper/opdrachtgever zal Vloeistofopslag behoeden voor mogelijke claims van derden, waarvoor Vloeistofopslag, in overeenstemming met deze voorwaarden, niet verantwoordelijk gesteld kan worden.

11.5 Vloeistofopslag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ontstaan tijdens het vervoer van voor en onder risico van koper/opdrachtgever bestelde goederen.

11.6 Vloeistofopslag is niet aansprakelijk voor schade of gevolgen die voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik of foute bediening en/of gebruik van door haar geleverde zaken.

11.7 Koper/opdrachtgever heeft de verplichting om uiterste inspanningen te verrichten teneinde schade te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken.

12 Opschorting en ontbinding

12.1 Vloeistofopslag kan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien:

a. de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk, niet tijdig of niet volledig nakomt.

b. nadat de overeenkomst is gesloten Vloeistofopslag informatie heeft gekregen en daaruit goede gronden heeft om te verwachten dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. In het geval dat deze verwachtingen zodanig zijn dat koper/opdrachtgever niet geheel of onbehoorlijk zal nakomen kan de opschorting plaatsvinden indien het niet behoorlijk naleven van de overeenkomst dit rechtvaardigt.

c. bij de totstandkoming van de overeenkomst koper gevraagd is zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen en hier niet of in onvoldoende mate aan voldoet.

12.2 Annulering door koper/opdrachtgever van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Vloeistofopslag. Indien Vloeistofopslag met de annulering instemt, is koper/opdrachtgever aan Vloeistofopslag een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25 % van hetgeen koper/opdrachtgever ten aanzien van de overeenkomst aan Vloeistofopslag zou moeten voldoen. Een en ander onverminderd het recht van Vloeistofopslag op volledige vergoeding van de schade en kosten.

12.3 Vloeistofopslag is gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat het niet redelijk en billijk is dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst van Vloeistofopslag mag worden verwacht.

12.4 In de gevallen genoemd in 12.1 en 12.2 zijn de vorderingen van Vloeistofopslag op koper/opdrachtgever direct op te eisen. Bij opschorting blijven de aanspraken uit de overeenkomst onverminderd van kracht.

12.4 Vloeistofopslag heeft het recht in voorkomede gevallen een schadevergoeding te eisen.

13. Geheimhouding/ persoonsgegevens

13.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie of van informatie waarvan zijn het vertrouwelijke karakter hadden kunnen begrijpen, die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door één der partijen ook zo is aangegeven.

13.2 Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij op grond van een wettelijk voorschrift Vloeistofopslag gehouden is deze te verstrekken. In die gevallen is bestaat er geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling en is koper/opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13.3 Vloeistofopslag mag er van uit gaan dat op haar website overgedragen gegevens van koper/opdrachtgever juist en volledig zijn.

13.4 Bij misbruik van de website van Vloeistofopslag kunnen persoonsgegevens en IP adressen ter beschikking worden gesteld van opsporingsinstanties.

14. Geschillen

14.1 Voor alle geschillen, met in begrip van die door slechts één van de partijen worden beschouwd als geschil, die zouden kunnen ontstaan tussen Vloeistofopslag en koper/opdrachtgever na een gesloten overeenkomst, heeft Vloeistofopslag het recht deze voor te leggen aan de Nederlandse rechter.

14.2 Indien één van de partijen meent dat er een geschil is, dan wordt dit schriftelijk aan de andere partij kenbaar gemaakt met duiding van de inhoud van het geschil.

14.3 Beide partijen zullen er eerst naar streven om het geschil onderling te beslechten.

15. Authentieke taal

Mochten deze algemene voorwaarden worden uitgegeven in een andere taal, dan zal bij interpretatieverschillen de Nederlandstalige versie doorslaggevend zijn.

16. Toepasselijkheid

Steeds zijn die algemene voorwaarden van toepassing die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst werden verstrekt.